EFOP 1.3.9-17-2017-00081-ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA ESZTÁRON

 
 
Pályázó neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Iskolaközpontú együttműködések támogatása Esztáron
Projektazonosító száma: EFOP 1.3.9-17-2017-00081
Támogatás összege: 50 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %-os.
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31- 2019.12.30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A  Berettyóújfalui  Tankerültei  Központ  jóvoltából  az  esztári  Irinyi  Károly  Általános  Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskolában a megvalósuló projekt fő célja a társadalmi együttműködés erősítése.
A projekt részcéljai:
1.                                    Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.
2.                                    Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.
3.                                    Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.
4.                                   Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.
5.                                    A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.
 
Az iskolának nagy szerepe van Esztár település kulturális életében, illetve fejlődésében. A projekt célcsoportja iskolánk tanulói és szüleik, településünk intézményei, civilszervezetei, településünk lakói és meghívott vendégei.
Kötelezően választható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:
Ø                   Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése A megemlékezések révén a gyerekek az együvé tartozó (fizikailag vagy szimbolikusan jelen lévő) ünneplő közönség részévé válhatnak. A közösségbe való bevonódás alkalmai ezek. A nemzeti ünnepek iskolai megünneplésének másik jelentősége abban rejlik, hogy a történelemoktatással együtt a történelmi emlékezet forrásai. Önazonosságunkban azemlékezet különböző formái meghatározó szerepet játszanak. A nemzeti ünnepek megünneplését a történelemhez vezető egyik útnak, a történelmi azonosságtudat egyik tényezőjének tekinthetjük. Az ünnepek az eredeti események megidézésével és a jelenhez való
kapcsolásával közreműködnek a gyerekek történelmi tudatának építésében.
Ø     Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése
A kézműves szabadidős tevékenység tartalma szerint elősegíti a különböző kézműves technikák megismerését, természetes anyagokkal való munkavégzést, az ősi és népművészeti formák, motívumok tanulmányozás a révén a magyar népművészet ismeretét; a gyermekek kreatív ötleteinek megvalósítását.
 
Ø     Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása
Az egészséges életmódra való nevelés bekapcsolódik az iskola mindennapi életébe, tevékenységébe. Az iskolai közösség a szocializáció egyik elengedhetetlen színtere, ennek köszönhetően lehetőségünk van az egészségtudatos készségek fejlesztésére, helyes szemléletmód kialakítására.
 
Ø                   Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása
A családi életre nevelés célja, felkészíteni a felnövekvő generációt a boldog, kiegyensúlyozott életvitelre, a házastársi és a szülői tennivalókra. Ennek megvalósítása gyermekkortól a felnőtté válásig tart, és sajátságos feladat.
 
Ø                   Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében
Az intézményből több pedagógus vesz részt továbbképzésen Önismereti – és személyiségfejlesztő tréning+Digitális írástudás témakörben a projekt részeként.
 
Konzorciumi partner: Bihari Népművészeti Egyesület
Együttműködő partnerek:
Ø     Együttműködő partner neve: Esztár Fejlődéséért Alapítvány
Projektben vállalt szerepe: Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)
Ø     József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár
Projektben vállalt szerepe: Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)
Ø     Epreskert Óvoda:
Az iskola pedagógiai programjához kötődő, kulturális tevékenységek közül az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységek közös előkészítése (ünnepkörökhöz kapcsolódóan) kompetenciafejlesztő foglalkozások
Program megvalósítási formái:
Ø             foglalkozás
Ø             tematikus kirándulások
Ø             rendezvény
Ø             verseny, vetélkedő
 
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyertes pályázata, a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.
A fejlesztés eredményeként 2017.október 31-vel megkezdődött a szakmai munka.A megvalósítás időszakában 4 kötelező elem valósult meg.
Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése: A „Kul-Túra” nevet viselő tevékenységsorozatunk, iskolánk valamennyi tanulóját érintette. A Kul-Túra elnevésű rendezvényeinket együttműködés kereteiben valósítottuk meg. „Úton” címmel kirándulásokat szerveztünk, 18 alkalommal.  Konzorciumi együttműködés keretében valamennyi tanuló részt vehetett kézműves foglalkozáson a Bihari Népművészeti Egyesület (konzorciumi partner) székhelyén, Berettyóújfaluban, forgószínpadszerűen, 10 alkalommal. 2018. május 2-val Művészeti ágakhoz köthető tevékenység a „Kéz-Mű” névvel kézműves szakkör, havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül, 3 csoportban. Családi életre neveléshez köthető tevékenységek: Családi kör” néven havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül 5 csoportban. Családi életre neveléshez köthető tevékenységek: „Családi kör” néven havi szakkörhöz kapcsolódóan vetélkedő. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása: ”Egészségtudatosan az iskolában is„ havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül, 2 csoportban.
Kompetenciafejlesztő foglalkozás együttműködésben az Epreskert Óvodával 5 alkalommal.
Több, külsős szolgáltató által megszervezett és megtartott esemény színesítette a szakmai programunkat: Sportfoglalkozás volt 2 alkalommal. Pszichológiai foglalkozás 2 alkalommal. Kézműves foglalkozás 2 alkalommal. Színházi előadás 1 alkalommal. Decemberi ünnepkör 6 alkalommal. Családi sportnap 1 alkalommal. Egész napos komplex művészeti nap és Egész napos komplex családi nap. Kiszállításra kerültek a betervezett sporteszközök, néhány szakmai eszköz, az informatikai eszközök, bútorok, valamint a pedagógusok továbbképzésére is lehetőséget biztosított a projekt 6 fő esetében. Az iskolánk valamennyi tanulója részt vett valamelyik rendezvényen vagy szakkörön. A szakmai megvalósításba 19 pedagógus került bevonásra.
A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne: 
4124 Esztár, Petőfi u. 4/b.,Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
További helyszínek: József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár, Epreskert Óvoda, Irinyi Károly Általános Iskola Árpád utcai Telephelye, Irinyi Károly Általános Iskola Petőfi u. 6.szám alatti utcai Telephelye, Gáborján Faluház.
A projektünk hozzájárult Esztár településen működő köznevelési intézményeiben a formális oktatás, formális és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.
A projekt figyelmet fordított a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.