EFOP 1.3.9-17-2017-00081-ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA ESZTÁRON

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Iskolaközpontú együttműködések támogatása Esztáron

Projektazonosító száma: EFOP 1.3.9-17-2017-00081
A Projektgazda támogatása 49 695 000 Forint

A Konzorciumi partner, a Bihari Népművészeti Egyesület részére megítélt támogatás 305 000 Forint

Támogatás teljes összege: 50 000 000 Ft

 A támogatás mértéke: 100 %-os.
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31- 2019.12.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A  Berettyóújfalui  Tankerültei  Központ  jóvoltából  az  esztári  Irinyi  Károly  Általános  Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskolában a megvalósuló projekt fő célja a társadalmi együttműködés erősítése.

A projekt részcéljai:

 1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.
 2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.
 3. Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.
 4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.
 5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

Az iskolának nagy szerepe van Esztár település kulturális életében, illetve fejlődésében.

A projekt célcsoportja: Elsődleges célcsoport az iskola tanulói. Közvetlen célcsoport a bevont együttműködő civil szervezetek, települési intézmények, szülők, meghívott vendégek, akiknek a  közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek száma, továbbá a közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők társadalmi aktivitása.

A fejlesztés eredményeként 2018. május 2-val megkezdődött a szakmai munka, szakkörök, rendezvények, kirándulások, vetélkedők tartása.A megvalósítás időszakában 4 kötelező elem valósult meg.

Kötelezően választható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

 • Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése

A megemlékezések révén a gyerekek az együvé tartozó (fizikailag vagy szimbolikusan jelen lévő) ünneplő közönség részévé válhatnak. A közösségbe való bevonódás alkalmai ezek. A nemzeti ünnepek iskolai megünneplésének másik jelentősége abban rejlik, hogy a történelemoktatással együtt a történelmi emlékezet forrásai. Önazonosságunkban azemlékezet különböző formái meghatározó szerepet játszanak. A nemzeti ünnepek megünneplését a történelemhez vezető egyik útnak, a történelmi azonosságtudat egyik tényezőjének tekinthetjük. Az ünnepek az eredeti események megidézésével és a jelenhez való kapcsolásával közreműködnek a gyerekek történelmi tudatának építésében. A „Kul-Túra” nevet viselő tevékenységsorozatunk, iskolánk valamennyi tanulóját érintette. A Kul-Túra elnevezésű rendezvényeinket együttműködés kereteiben valósítottuk meg 16 alkalommal.

 • Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése

A kézműves szabadidős tevékenység tartalma szerint elősegíti a különböző kézműves technikák megismerését, természetes anyagokkal való munkavégzést, az ősi és népművészeti formák, motívumok tanulmányozás a révén a magyar népművészet ismeretét; a gyermekek kreatív ötleteinek megvalósítását.

A művészeti ágakhoz köthető tevékenység a „Kéz-Mű” névvel kézműves szakkör, havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül, 3 csoportban. A kézműves tevékenységek előre megtervezett tematika szerint valósult meg, kapcsolódva a magyar hagyományokhoz, ünnepkörökhöz is, illetve az adott életkorra jellemző érdeklődési körökhöz.

 • Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítás

Az egészséges életmódra való nevelés bekapcsolódik az iskola mindennapi életébe, tevékenységébe. Az iskolai közösség a szocializáció egyik elengedhetetlen színtere, ennek köszönhetően lehetőségünk van az egészségtudatos készségek fejlesztésére, helyes szemléletmód kialakítására.: ”Egészségtudatosan az iskolában is„ havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül, 2 csoportban.  A szakkörbe a felső tagozatos tanulóink kerültek bevonásra. A foglalkozások során az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságának, rendszerességének ismertetése jelent meg előre meghatározott tematika szerint. Fontos cél volt a tanulók egészségtudatos attitűdjének formálása, fejlesztése.

 • Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása

A családi életre nevelés célja, felkészíteni a felnövekvő generációt a boldog, kiegyensúlyozott életvitelre, a házastársi és a szülői tennivalókra. Ennek megvalósítása gyermekkortól a felnőtté válásig tart, és sajátságos feladat. Családi életre neveléshez köthető tevékenységünk Családi kör”  havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül 4 csoportban.  A szakkör megvalósítása jelen volt valamennyi korosztály esetében, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. A családi életre nevelés foglalkozásai új formát, oldottabb légkört biztosítottak eme fontos téma körül járására. A szakkör célja a családi életre nevelés volt. Olyan készségek, ismeretek átadása, mely elősegítheti a felnövekvő generációk kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb családi működését. A „Családi kör” néven havi szakkörhöz kapcsolódóan vetélkedőktartására is sor került.

 • „Úton” címmel kirándulásokat szerveztünk, 18 alkalommal.  
 •  

Konzorciumi partner: A Bihari Népművészeti Egyesület. Konzorciumi együttműködés keretében valamennyi tanuló részt vehetett kézműves foglalkozáson a Bihari Népművészeti Egyesület (konzorciumi partner) székhelyén, Berettyóújfaluban, forgószínpadszerűen, 10 alkalommal.

Együttműködő partnerek:

 • Együttműködő partner neve: Esztár Fejlődéséért Alapítvány: Projektben vállalt szerepe: Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)
 • József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár: Projektben vállalt szerepe: Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)
 • Epreskert Óvoda: Az iskola pedagógiai programjához kötődő, kulturális tevékenységek közül az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységek közös előkészítése (ünnepkörökhöz kapcsolódóan) kompetenciafejlesztő foglalkozások együttműködésben az Epreskert Óvodával 5 alkalommal.

Több, külsős szolgáltató által megszervezett és megtartott esemény színesítette a szakmai programunkat:

 • Sportrendezvények

A rendezvények által szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt, az egészséges életmódra nevelést alakítása, a projektbe bevont személyek ismerjék meg az életkoruknak megfelelően az egészségvédelem legfontosabb területeit. A gyerekek számára olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket.

 • Pszichológiai rendezvények

A rendezvény segítségével lehetőség nyílt saját maguk és társaik mélyebb megismerésére. Olyan játékos feladatok voltak, ahol együtt kellett működniük, ezáltal erősödött a csoportok kohéziós ereje. Célja volt a foglalkozásoknak a közösségi fejlettségi szint megismertetése mind önmaguk felé, mind a gyerekeket tanító pedagógusok részére. Életkori sajátosságok figyelembevételével történt a feldolgozandó témák kiválasztása. Útmutatást kaptak arra vonatkozóan a szakember segítségével, hogy a későbbiekben milyen magatartásformák szükségesek a XXI. században akár magánéletben, akár a munka világát illetően. Fontos témák voltak a káros szenvedélyek, káros szokások, internet hatásai. Preventív célzattal fogalmaztak meg a résztvevők megoldási lehetőségeket.

 • Kézműves rendezvény

A kiérkező kiváló szakemberek a gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével készítették el közösen többféle természetes anyag felhasználásával az előre megtervezett tematika szerinti munkadarabot.  Az elkészített játékokat, használati tárgyakat a gyerekek magukkal vihették, mely kétszeres élmény is volt számukra, hiszen az alkotás öröme mellett tulajdonosai lettek ezen daraboknak.

 • Színházi rendezvény

A színház házhoz megy program keretében, az iskolai nevelő-oktató munkát kiegészítve bevonhattuk diákjainkat a színház világában. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nem jutnak el művészeti programokra, csak az intézményünk jóvoltából. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szerettünk volna élményt nyújtani interaktív módon. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor elmosta a határt a színész és nézőtér között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák saját véleményüket az adott témához kapcsolódóan. Látni és láttatni kell a gyerekeket, erre fel kell készíteni tanulóinkat. Erre kiválóan alkalmas volt egy olyan iskolai rendezvény, mely nem a megszokott módon, nem a szokványos technikával kerül megvalósítására. Ezt az élményt fokozta, hogy ismerős filmek betétdalait, musical részleteket, rajzfilmslágereket és hagyományos karácsonyi dalok feldolgozásait énekelhették együtt gyermekeink, pedagógusaink az előadóművészekkel együtt.

 • Decemberi ünnepkör-rendezvénysorozat

Több rendezvényből álló programsorozattal színesítettük tanulóink és családjaik karácsonyi készülődést. A szolgáltató szervezésében és lebonyolításában szó szerint a település apraja-nagyja részesült. Megünnepeltünk a négy Adventet különböző helyszíneken, központi témája volt a „Családok éve”. A rendezvények során lehetősége volt a gyerekeknek különböző versenyeken, szerepekben (rajz-dísz-riportkészítés) kipróbálni magukat. Érkezett a Mikulás a településre a helyi iskolások által készített ajándékok, valamint csomagok kerültek átadásra valamennyi gyermek és a sérült személyek részére. A rendezvénysorozat kikapcsolódásra és fejlődésre is adott lehetőséget a tornateremben felállított mozgásfejlesztő játékokkal. A Karácsonyi műsor alatt szerepeltek a gyerekek, szülők, mert ez településünkön hagyomány már, de emellett külső meghívott vendégeké volt a főszerep.

Minden találkozást közös étkezést zárt, mely családias, bensőséges hangulatban telt.

 • Családi sportnap

A sportnap részesei tanulók, óvodások, szülők, pedagógusok. A helyszín nagyon jó lehetőséget adott a sportolási lehetőségre. Az óvodások és a kisebb tanulók kedvence az ugrálóvár volt. A nagyobbak a Triál bemutatót nézték elcsodálkozva, a bátrabbak ki is próbáták ügyességüket a kerékpárokon. A lézerharc igazán nagy ritkaságnak számított, mellyel még soha nem találkozhattak. Egy pálya állt a rendelkezésünkre, ahol bemutathatták ügyességüket. Emellett voltak játékos, ügyességi feladatokból álló sorversenyek is. A célbadobás, váltófutás, labdavezetés, majd a legérdekesebb feladat az elefántsor nevű játék volt.

 • Egész napos komplex művészeti nap

A programok két helyszínen zajlottak az általános iskolában valamint a József Attila Művelődési Házban. A Szegedi Látványszínház egy mesés darabot adott elő interaktív módon, amit a gyerekek nagyon élveztek. Tízóraira kemencében sült kenyérlángos volt és tea. A Super Troupers társulat Mesemucical produkciója hatalmas siker lett. Együtt énekeltek, táncoltak az előadókkal. A felsős tanulók részesei lehettek a Konzitour-Rendhegyó ének óra prpgramjának. A legnagyobb sikere talán a youtubereknek volt, akiknek a neve TheShowk. Nagyon sok fontos dologra felhívták a gyerekek figyelmét az internettel kapcsolattal.

 • Egész napos komplex családi nap

A Családi Napon a zöldségszobrászat sok gyermek érdeklődését felkeltette. Megnézték, kipróbálták a technikát, mellyel fogyasztható csodák készültek. Érdekes állatfigurák és virágok alakultak ki a szorgos kezek alatt. A kész műveket kiállították ott a helyszínen, míg mindenki megtekintette, majd hazavihették a gyerekek. A Super Troupers retro pop slágerekből álló produkciója nagy sikert aratott. A kézműves foglalkozások alkalmával természetes anyagok felhasználásával gyönyörű alkotások születtek, melyeket a gyermekek elvihettek magukkal. Emellett volt arcfestés is, melyet minden alkalommal nagyon várnak tanulóink. Az Aqua Manó Party is sikeres volt, mert az összeállítás során volt zene, éneklés és sorversenyen is kipróbálhatták magukat a gyerekek. A Libavonat interaktív gyermekműsorán együtt táncoltak, énekeltek az előadóval a tanulók, a bátrabbak a színpadra is felmerészkedtek. Az előadás hangulatához hozzájárult a kiváló hangtechnikai felszereltség. A rendezvényen résztvevők üstben készített ételt fogyaszthattak a nap zárásaként.

Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében

Az intézményből hat pedagógus ismerete gyarapodott az Önismereti – és személyiségfejlesztő tréning + Digitális írástudás témakörben továbbképzés jóvoltából a projekt részeként.

Program megvalósítási formái:

 • foglalkozás
 • kirándulások
 • rendezvény
 • verseny, vetélkedő

A tevékenysége során élményszerű foglalkozásoknak, rendezvényeknek, kirándulásoknak voltak részesei tanulóink, a családok, a bevont partnerek. A projekt sikeres megvalósulását 10 önkéntes és 2 fogyatékkal élő segítette.

A projekt figyelmet fordított a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyertes pályázata, a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

Kiszállításra kerültek a betervezett sporteszközök, néhány szakmai eszköz, az informatikai eszközök, bútorok. Az iskolánk valamennyi tanulója részt vett valamelyik rendezvényen vagy szakkörön.

A szakmai megvalósításba 19 pedagógus került bevonásra.

A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne: 

4124 Esztár, Petőfi u. 4/b.,Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

További helyszínek: József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár, Epreskert Óvoda, Irinyi Károly Általános Iskola Árpád utcai Telephelye, Irinyi Károly Általános Iskola Petőfi u. 6.szám alatti utcai Telephelye, Gáborján Faluház.

A projektünk hozzájárult Esztár településen működő köznevelési intézményeiben a formális oktatás, formális és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.